Điểm xếp hạng của trường được tính bằng tổng lượt xem + lượt thích trang của trường.